Adatkezelési szabályzat 2018-05-22T10:20:58+00:00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő megnevezése

Dunaújvárosi “KEGYELET” Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2400 Dunaújváros, Temető u. 60.
E-mail: ibolyavirag2400@gmail.com
Telefon: 06-25/413-606
Honlap: www.ibolyavirag.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelő Dunaújvárosi “KEGYELET” Korlátolt Felelősségű Társaság által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

3. Az ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

3.1. Önnek lehetősége van szolgáltatásainkra vonatkozó árajánlatot kérni az adatkezelőtől (i) a fenti honlapon keresztül a Kapcsolat oldalon megadott adatokkal, információkkal, (ii) a cég székhelyére küldött írásbeli levélben vagy pedig (iii) a cég fenti e-mail címére vagy a cég ügyvezetője, munkatársai e-mail címére küldött levélben. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név: Az Ön, mint ajánlatot kérő neve az Önnel való kapcsolattartáshoz és ajánlatadáshoz elengedhetetlenül szükséges.
E-mail: Az Ön, mint ajánlatot kérő e-mail címe az Önnel való kapcsolattartáshoz és ajánlat adáshoz elengedhetetlenül szükséges.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Amennyiben az üzenet részben olyan egyéb személyes adatot ad meg, amelyet a kapcsolattartáshoz nem kértünk Öntől, akkor azokat az adatokat cégünk kizárólag a kapcsolatfelvételhez, ajánlatadáshoz, illetőleg az Önnel történő esetleges szerződéskötéshez használja fel.

3.2.      Az adatkezelésnek a következő jogalapjai vannak:

(a)        az Ön hozzájárulása;

(b)       az adatkezelés a cégünkre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, így például az esetleges hatósági vizsgálatok miatt az elévülési idő végéig meg kell őriznünk az ajánlatkéréssel kapcsolatos adatokat.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. A jogszerű adatkezelés érdekében cégünk biztosítja, hogy nem férhet hozzá jogosulatlan személy az Ön adataihoz, minden elektronikusan van tárolva és jelszóval védve van. Cégünk részéről az ügyvezető, és a számlázások ellenőrzése miatt a cég könyvelője férhet hozzá az Ön adataihoz a feladataik ellátása érdekében szigorú titoktartási kötelezettség mellett. Emellett cégünk képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri az Ön személyes adatait, amennyiben az Ön által megadott adatokkal kapcsolatban bármilyen jogi eljárásra sor kerülne.

4.2. Amennyiben jogszabály vagy jogerős bírósági, hatósági határozat kötelez minket erre, akkor az Ön által megadott adatokat hatóság vagy bíróság számára átadjuk.

4.3. Az Ön által megadott személyes adatokat digitálisan tároljuk és biztonságosan megőrizzük az alábbi helyeken:
(a) a MAXER Hosting Kft. (székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.) cég által biztosított felhőben vagy pedig az ügyvezetőnek a cég székhelyén található számítógépén tárolunk.

4.4. A kezelt adatokat az alábbi esetekben a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan közöljük harmadik féllel, illetőleg harmadik országbeli címzettekkel:
(b) A számlákat és azokon szereplő személyes adatokat adatfeldolgozásra cégünk átadja a könyvelőjének a cég bevallásainak és számviteli jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

4.5. A jogszerű adatkezelés érdekében cégünk megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy nem férhet hozzá jogosulatlan személy az adatokhoz, mindent elektronikusan tárolunk és jelszóval védünk, továbbá tűzfalat és antivírus programot használunk a külső támadások ellen.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön kérheti, hogy cégünk, mint adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ön személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adataihoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. Önnek joga van ahhoz, hogy a következő személyes adatokhoz információkhoz hozzáférést kapjon cégünktől, amennyire az Önre vonatkozó adatot érint:
(a) az adatkezelés céljáról;
(b) az Ön személyes adatainak kategóriáról;
(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;
(d) ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;
(e) személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítása esetén azokról a garanciákról, amelyek az adattovábbítások jogszabályoknak megfelelő rendelkezését biztosítják;
(f) az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Ön a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, a cégünk 1. pontban rögzített címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az ibolyavirag2400@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést cégünk akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést cégünk csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Ön regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy cégünk a tájékoztatás megadása előtt Önt más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet Önnek a cégünk által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait.

Cégünk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítés vagy módosítás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.3. Ön kérheti a cégünk által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha az adatkezelés szükséges (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról cégünk, mint adatkezelő minden esetben tájékoztatja Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A törlés kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 5.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Cégünk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.4 Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését cégünk korlátozza, ha a következő pontokban rögzített esetek valamelyike teljesül: (i) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (ii) ha az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) cégünknek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iv) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Cégünk minden esetben megjelöli az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt. A korlátozás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 5.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre.

5.5. Ön kérheti, hogy cégünk az Ön által rendelkezésére bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk. Az adatok átadásának és továbbításának kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 5.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Cégünk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.6. Ön tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a cégünk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett személy gyermek; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Cégünk az Ön tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők cégünk munkatársai az ibolyavirag2400@gmail.com e-mail címen.

6.2. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

6.3. Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Dunaújváros, 2018. május 22.